Rozliczanie wniosków

ZASADY ROZLICZANIA DOFINANSOWAŃ PRZYZNANYCH PRZEZ KOMISJĘ BUDŻETOWĄ DOKTORANTÓW

  1. Finansowane są jedynie wydatki uwzględnione w kosztorysie. Nie ma możliwości zwrotu poniesionych kosztów, które nie zostały umieszczone we wniosku.
  2. Rozliczenie diety w przypadku wyjazdów krajowych może nastąpić tylko, jeżeli została ona ujęta w kosztorysie oraz uzyskano przed wyjazdem zgodę na wyjazd w postaci druku delegacji podpisanego przez Dziekana lub Kierownika Studiów Doktoranckich. Prorektor ds. Kształcenia nie wystawia delegacji.
  3. Aby uzyskać zwrot poniesionych wydatków należy przedstawić oryginał faktury wystawionej na Uniwersytet Gdański. Do faktur płaconych przelewem należy dołączyć potwierdzenie przelewu. Faktury wystawiane na nazwisko doktoranta nie mogą zostać rozliczone. Jedynym wyjątkiem, kiedy nie jest wymagana faktura na UG są konferencje organizowane przez sam Uniwersytet Gdański. Rozliczeniu podlegają ponadto dokumenty finansowe w postaci biletów za przejazd na konferencję, szkolenie, kwerendę.
  4. Dokumenty, które zostają przedstawione do rozliczenia należy opisać na odwrocie podając informację o tym, czego dotyczy dana faktura/bilet, oraz imię, nazwisko i numer konta osoby, dla której ma być dokonany zwrot.
  5. Należy przestrzegać terminów rozliczenia dofinansowania, każdorazowo wpisywanego na decyzji Komisji Budżetowej Rady Doktorantów. Po upływie wyznaczonego terminu rozliczenia nie będą uwzględniane.
  6. Do obowiązku doktoranta należy zasięgnięcie informacji dotyczącej decyzji Komisji Budżetowej Rady Doktorantów dotyczącej przyznania dofinansowania.

UWAGA!! NOWY ADRES UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, NA KTÓRY MUSZĄ BYĆ WYSTAWIANE FAKTURY:
Uniwersytet Gdański

Bażyńskiego 8

80-309 Gdańsk

 

Nieprzestrzeganie ww. zasad skutkować będzie brakiem rozliczenia wniosku o dofinansowanie.

 

KIEDY I GDZIE ROZLICZYĆ PRZYZNANE DOFINANSOWANIE DO WYJAZDÓW KRAJOWYCH?

Wszystkie z przyznanym dofinansowanieme należy rozliczać u Pani Weroniki Butza (Dział Kształcenia, Budynek Nowego Rektoratu, pokój 503, piąte piętro, tel. (+58) 523 23 36, e-mail: weronika.butza@ug.edu.pl)

Termin złożenia dokumentów potwierdzających wydatki wykazane w kosztorysie (faktury, orginały biletów, certyfikaty uczestnictwa, potwierdzenia przelewów) to 14 dni od dnia powrotu.

 

KIEDY I GDZIE ROZLICZYĆ PRZYZNANE DOFINANSOWANIE DO WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH?

Dokumenty potwierdzające wydatki wykazane w kosztorysie wstępnym (faktury, oryginały biletów, wydruki biletów lotniczych, certyfikaty uczestnictwa, potwierdzenia przelewów) muszą zostać złożone przez doktoranta w Biurze Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Gdańskiego nie później niż 14 dni od powrotu doktoranta z wyjazdu

zagranicznego. Termin rozliczania wniosku jest pisywany każdorazowo na decyzji o przyznaniu dofinansowania.

سایت بازی انفجار