Rozliczanie wniosków

ZASADY ROZLICZANIA DOFINANSOWAŃ PRZYZNANYCH PRZEZ KOMISJĘ BUDŻETOWĄ RADY DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

 1. Finansowane są jedynie wydatki uwzględnione w kosztorysie. Nie ma możliwości zwrotu poniesionych kosztów, które nie zostały umieszczone we wniosku.
 2. Rozliczenie diety może nastąpić tylko, jeżeli została ona ujęta w kosztorysie oraz uzyskano przed wyjazdem zgodę na wyjazd w postaci druku delegacji podpisanego przez dziekana, dyrektora Szkoły Doktorskiej lub kierownika studiów doktoranckich. Prorektor
  ds. Kształcenia nie wystawia delegacji.
 3. Aby uzyskać zwrot poniesionych wydatków należy przedstawić oryginał faktury wystawionej na Uniwersytet Gdański. Do faktur płaconych przelewem należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu. Faktury wystawiane na nazwisko doktoranta nie mogą zostać rozliczone. Jedynym wyjątkiem, kiedy nie jest wymagana faktura wystawiona na Uniwersytet Gdański są konferencje organizowane przez tę uczelnię. Rozliczeniu podlegają dokumenty finansowe w postaci biletów za przejazd na konferencję, szkolenie, kwerendę.
 4. Dokumenty, które zostają przedstawione do rozliczenia należy opisać na odwrocie podając informację o tym, czego dotyczy dana
  faktura/bilet, oraz imię, nazwisko i numer rachunku bankowego osoby, dla której ma być dokonany zwrot.
 5. Należy przestrzegać terminów rozliczenia dofinansowania, każdorazowo wpisywanego na decyzji Komisji Budżetowej Rady Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego. Po upływie wyznaczonego terminu rozliczenia nie będą uwzględniane.
 6. Do obowiązku doktoranta należy zasięgnięcie informacji dotyczącej decyzji Komisji Budżetowej Rady Doktorantów dotyczącej przyznania dofinansowania.
 7. Istnieje możliwość jednokrotnego uzupełnienia wskazanych przez komisję braków we wnioskach. Wnioski z nieuzupełnionymi brakami nie będą rozpatrywane.

 

DANE FAKTUROWE UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO, NA KTÓRY MUSZĄ BYĆ WYSTAWIANE FAKTURY:

Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
NIP 584-020-32-39

Nieprzestrzeganie ww. zasad skutkować będzie brakiem rozliczenia wniosku o dofinansowanie.

 

KIEDY I GDZIE ROZLICZYĆ PRZYZNANE DOFINANSOWANIE DO WYJAZDÓW KRAJOWYCH?

Wszystkie wydatki objęte dofinansowaniem należy rozliczać u Pani Weroniki Butza (Dział Kształcenia, Budynek Nowego Rektoratu, pokój 503, V piętro, tel. (+58) 523 23 36, e-mail: weronika.butza@ug.edu.pl).

 

Termin złożenia dokumentów potwierdzających wydatki wykazane
w kosztorysie (faktury, oryginały biletów, certyfikaty uczestnictwa, potwierdzenia przelewów) to 14 dni od dnia powrotu.

 

KIEDY I GDZIE ROZLICZYĆ PRZYZNANE DOFINANSOWANIE DO WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH?

Dokumenty potwierdzające wydatki wykazane w kosztorysie wstępnym (faktury, oryginały biletów, wydruki biletów lotniczych, certyfikaty uczestnictwa, potwierdzenia przelewów) muszą zostać złożone przez doktoranta w Biurze Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Gdańskiego nie później niż 14 dni od powrotu doktoranta z wyjazdu

zagranicznego. Termin rozliczania wniosku jest pisywany każdorazowo na decyzji o przyznaniu dofinansowania.